Steunregeling instandhouding vezelgewassen

De Algemene Nederlandse Vlasserbond (ANV) vraagt aandacht aan de heer Lapperre, directeur gemeenschappelijk landbouwbeleid van het Ministerie van EZ. De ANV pleit ervoor dat de regeling voor de instandhouding van vezelgewassen, die in 2013 wordt toegepast, nog een jaar wordt doorgetrokken. Het gaat om een steun aan de teler van € 300 per ha.

Brug naar het nieuwe landbouwbeleid

Ook in Twente is - op beperkte schaal - gebruik gemaakt van de regeling. Het stro van het vlas dat in 2013 in Twente is geteeld, wordt namelijk gebruikt voor vezelwinning. Deze steunregeling geldt alleen in 2013. Omdat de definitieve tekst van de regeling pas laat bekend werd, namelijk in maart 2013, heeft de regeling nog geen grote invloed gehad bij het afsluiten van de vlasteeltcontracten voor 2013. De meeste contracten worden al in de winter afgesloten. Een extra argument is dat de regeling ook bedoeld is als brug naar het nieuwe landbouwbeleid, en dat zal niet ingaan in 2014 maar in 2015. In dat nieuwe landbouwbeleid zou de vlasteelt, naar het oordeel van de sector, in aanmerking genomen moeten worden als een prestatie in het kader van de vergroeningseisen die gesteld gaan worden aan de boer.

Vlas als onderdeel van een duurzaam landbouwsysteem

Vlas is een goed gewas in de vruchtwisseling en draagt daardoor bij aan een duurzaam landbouwsysteem. Het zorgt ervoor dat de bodemstructuur verbetert, wat ten goede komt aan de doorwortelbaarheid van de grond en aan het bodemleven. Vlas vraagt slechts een beperkte inzet van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en het kan bovendien vezels vervangen die worden vervaardigd uit minerale of fossiele grondstoffen.

Ook door de gemeente Enschede zal aandacht gevraagd worden aan staatssecretaris Dijksma met de ondersteunende brief met argumenten van ANV voor de steunregeling.