Achtergrond bijeenkomst 12 april

Op 12 april a.s. wordt in het Ondernemershuis te Enschede wederom een bijeenkomst gehouden over vlas en haar vele mogelijkheden welke vanuit uiteenlopende hoeken worden belicht. Dat zal gedaan worden door vertegenwoordigers uit verschillende organisaties.
Het is een logisch vervolg op de bijeenkomst zoals die is gehouden te Vianen bij de firma Faay, december vorig jaar.
Ook toen werd vlas van verschillende kanten onder de loep genomen en kwamen de vele toepassingsmogelijkheden, en niet in de laatste plaats haar ecologisch en economisch, dus duurzaam karakter, naar voren. Vlas belooft veel!
Geen wonder dat de afgelopen maanden tal van activiteiten op ons gebied zijn voortgezet en opgestart.

Sterk stijgende belangstelling

De belangstelling voor vlas is sterk stijgende, in velerlei opzicht, en dat vraagt coördinatie, stroomlijning en communicatie. Om deze aspecten te benadrukken en de voortgang te sturen in de ontwikkelingen, die ons moeten brengen tot ons doel als Stichting: 'vlas als innovatieve, veelzijdige en duurzame grondstof in brede kring op de kaart zetten' wordt deze manifestatie georganiseerd.

2013: proefjaar

Dit staat ook in het teken van 2013 als proefjaar; vorig jaar is de toon gezet, dit jaar moet de voortgang verankerd worden in de voorbereiding tot 2014, het jaar van de waarheid, d.w.z. de regulering van vlasteelt op weg naar een economisch verantwoorde landbouw activiteit. Wij merken dat bij alle partijen die voor zo’n regulering nodig zijn, dus voor het mogelijk maken van een duurzame landbouwactiviteit op lange termijn, groot enthousiasme bestaat. Deze partijen krijgen op 12 april de gelegenheid een bijdrage te leveren. U hoort ook wat Onderwijs, Onderzoek, Overheid, Onderneming, en Omgeving zien als hun respectievelijke bijdrage in dit project.

Ketenvalorisatie

De Stichting wil voorzien in een ketenvalorisatie voor vlas van begin tot eind, van vlaszaad tot kunstofcomposiet en olieverf. En ze wil dat graag beginnen op te zetten voor Overijssel, om daarmee te leren en duidelijk te maken hoe het nationaal breed kan. Uiteraard wordt er al landelijk samengewerkt met organisaties om een eerste teelt in onze provincie mogelijk te maken.

Demonstratie van toepassing

Op de bijeenkomst wordt ook gedemonstreerd wat er zoal kan met vlas. En we zijn blij dat jongeren dat voor ons duidelijk maken. Het is belangrijk dat ook in het onderwijs vlas en andere hier te telen gewassen onder de aandacht worden gebracht.

Mogen wij u verwelkomen?

De Stichting hoopt die dag voor het voetlicht te brengen hoe vlas er momenteel voorstaat, welke activiteiten er lopen en op stapel staan. Inbreng van geïnteresseerden stellen wij uiteraard erg op prijs: we rekenen op uw reacties.
bekijk het programma >
aanmelden voor deze bijeenkomst >

Graag tot de 12e april in Enschede!

Hans Slingerland, voorzitter.